tricka.cz

 
Můj košík

Nemáte žádnou položku v košíku.

Právě jste na:

Nákupní košík je prázdný

Nemáte žádnou položku v košíku.

Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky firmy Expo Barrag s.r.o. :

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka reklamních předmětů, dárků , kuličkových per a drobného zboží (dále jen "zboží"), bez potisku nebo s potiskem, objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.

Prodávající a kupující se přitom zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.
Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou, platební kartou nebo zálohovou platbou předem dle pokynů Prodávajího. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejích s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.

Pro případ, že bude kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.142/1994 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o sedm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvním pokutě z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě. Na zboží prodávané podle Obchodního zákoníku poskytujeme záruku šest měsíců ode dne fakturace.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být písemná, dle Reklamačního řádu prodávajícího.

Cena za dopravu a manipulaci činí 85 Kč/zásilka při odběrech za 1-499,-Kč, 60 Kč při odběrech za 500-1999 Kč a poštovné neúčtujeme při objednávkách za 2000 Kč a více.
 
Poštovné na Slovensko činí 245 Kč a u zásilek na Slovensko nelze platit dobírkou.

Zákazníkům odebírajícím zboží osobně ze skladu Šumperk manipulaci neúčtujeme. Za osobní odběr nelze pokládat odběr prostřednictvím třetí osoby - dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako PPL.

Při zvýšení tarifů PPL či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.
Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. 

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Obchodním zákoníkem. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů, nebo v přímé souvislosti s nimi, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu jedním rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Ochrana osobních údajů:
Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti Expo Barrag s.r.o. dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti Expo Barrag s.r.o.
Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.
Společnost Expo Barrag sr..o.,  neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.

Datum poslední aktualizace: 11.10.2013
Potisk a výšivka
Technická podpora
Banner 06
Otevírací doba

(přestávka na oběd 11-12)

So-Ne: ..... zavřeno

Kontaktní informace

Telefon: 583 550 220

Adresa: Lidická 2880/64, Šumperk, 78701